Ukončenie školského roka 2018/2019

Picture-Taker-ga3bdP
Vážení rodičia a milí žiaci,

prostredníctvom našej webovej stránky sme Vám priblížili aktivity a podujatia, ktoré sme uskutočnili v priebehu školského roka 2018/2019. Veríme, že školský rok ešte úspešne ukončíme návštevou kina v Žiline, športovými aktivitami a samozrejme aj dňom, kedy sa zatvoria „brány školy“ na dva mesiace vytúžených prázdnin. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 28. júna 2019 na nádvorí školy, kde budú žiakom odovzdané knižné odmeny, diplomy a vecné ceny za ich príkladnú reprezentáciu školy a dosiahnuté študijné výsledky. Objektívnym meradlom nadobudnutých vedomostí a rozvoja čitateľských zručností sú Testovania žiakov 5. a  9. roč. zo slovenského jazyka a matematiky. Aj v tomto smere sme dosiahli vynikajúce výsledky, ktoré sú „zrkadlom“ našej práce so žiakmi. Každý žiak je pre našu školu prínosom, tvorí súčasť našej školskej komunity, a preto veríme, že aj „zlé známky“, ktoré sa objavia na vysvedčení, nebudú prerušením krásneho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ale sa stanú motiváciou k systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie v nasledujúcom školskom roku. Zároveň ďakujeme všetkým kolegom a pracovníkom školy za úspešne zvládnutý školský rok 2018/2019.