Súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-WExqDP
Vo štvrtok - 4. mája 2017 sa v areáli našej školy uskutočnilo okresné kolo „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“, ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Bytči. Cieľom súťaže mladých záchranárov je v nadväznosti na učivo Ochrana života a zdravia pripraviť žiakov na možné riziká a následky v prípade živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov. Mládežníci si tak prakticky precvičili získané vedomosti s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov a upevnili si i návyky v poskytovaní pomoci iným v prípade mimoriadnych udalostí.
Do súťaže bolo prihlásených 7 družstiev zo základných škôl okresu Žilina a Bytča. Aj keď nám počasie neprialo, súťaž prebehla bez komplikácií.
Účastníci súťažili v disciplínach:
1. TESTY – každý člen družstva dostal vlastnú verziu testu. Každý test mal 20 otázok, ktoré
tvorili výber otázok zo súboru testových otázok. Každý súťažný test mal skladbu: 10 otázok
Civilná ochrana, 4 otázky Zdravotnícka príprava, 1 otázka Volanie na tiesňovú linku 112, 3
otázky Ochrana pred požiarmi, 2 otázky Dopravná výchova.
2. CIVILNÁ OCHRANA – táto disciplína je zložená zo 4 častí: Použitie ochrannej masky
/disciplína je zameraná na overenie znalosti nasadenia ochrannej masky/, použitie
improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, vymenovanie evakuačnej batožiny,
rozoznávanie varovných signálov.
3. POHYB A POBYT V PRÍRODE – orientácia na mape pomocou kompasu alebo buzoly,
určenie azimutu, meranie vzdialenosti na mape, odhad vzdialenosti v teréne šírkovou
metódou, určovanie svetových strán v teréne.
4. ZDRAVOTNÍCKA PRÍPRAVA – disciplína sa skladá z dvoch častí: ošetrenie zranení –
ukážka správneho postupu pri ošetrení konkrétneho zranenia /bezvedomie – zastavenie
dýchania a činnosti srdca, vykĺbenie členka, otvorená zlomenina na dolnej končatine
(predkolenia), zatvorená zlomenina na hornej končatine (predlaktia), tržná rana na hlave so
slabým krvácaním a miernym opuchom, popálenina/, volanie na tiesňovú linku.
5. HASENIE MALÝCH POŽIAROV – členovia družstva spoločne vykonajú hasenie tzv.
„džberovkou“ na cieľ. V cieli na stojane je päť terčov (plechoviek) vedľa seba. Tieto
plechovky musia zhodiť prúdom vody na jedinú náplň (objem nádrže) džberovky.
6. STREĽBA ZO VZDUCHOVKY – všetci členovia družstva strieľajú zo vzduchovky
súčasne v polohe ležmo na sklápacie terče.

Naši žiaci v zložení: Lea Tomková, Natália Gáliková, Roman Bukovan a Dominik Šimák, obsadili krásne 2.miesto za okres Bytča. Spolu s trofejami si družstvá prevzali aj vecné ceny, ktoré poskytlo Ministerstvo vnútra SR.

Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria