Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

Picture-Taker-RKervN
Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. februára 2021 bude prijímacie konanie žiakov 9. ročníka v našej škole riadené nasledovne:

 1. V termíne od 1. marca 2021 do 5. marca 2021 žiaci 9. ročníka oznámia písomne prostredníctvom TEAMS údaje o zákonných zástupcoch, uvedú presné názvy stredných škôl a presné názvy študijných odborov spolu s kódom študijného odboru výchovnej poradkyni.
 2. V termíne od 15. marca 2021 budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka poštou doručené vyplnené prihlášky na stredné školy. Doručené prihlášky zákonní zástupcovia skontrolujú a podpíšu. Na prihlášku sa uvádzajú údaje o oboch zákonných zástupcoch, prihláška je platná aj v prípade, že ju podpíše len jeden zákonný zástupca.

V prípade, že žiak je povinný preukázať aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, zákonní zástupcovia toto potvrdenie získajú u lekára dieťaťa. Toto potvrdenie pripoja k podpísanej prihláške a doručia do školy. Potvrdenie budete potrebovať len v prípade týchto študijných odborov:

 • 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár – 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku.
 • všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením.

 1. Podpísané prihlášky sú zákonní zástupcovia žiaka povinní doručiť riaditeľovi školy v termíne od 22. marca do 26. marca 2021. Podpísané prihlášky je možné doručiť poštou na adresu základnej školy alebo vložiť do schránky, ktorá je pri vstupe do školy.
 2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:
 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Celé usmernenie MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v priloženom linku:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/