Usmernenie k podávaniu prihlášky na strednú školu

Počas budúceho týždňa budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka doručené poštou prihlášky žiakov na štúdium na strednej škole.
Zákonný zástupca žiaka podáva podpísanú prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) do 15. 5. 2020, a to písomne poštou alebo je možné využiť schránku, ktorá je pri vstupe do školy.
Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prijímacie skúšky sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30.júna2020. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.
Rodičom a žiakom 9. ročníka odporúčame sledovať internetové stránky stredných škôl, ktoré budú tiež aktualizovať postup na vykonanie prijímacích pohovorov.
Usmernenie hlavného hygienika SR k vykonaniu prijímacích pohovorov si môžete prečítať v priloženom linku.

https://www.svs.edu.sk/subory/novinky/opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf