Hodnotenie žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

riaditeľ školy po prerokovaní s Pedagogickou radou Základnej školy s MŠ v Kolároviciach rozhodol o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a záverečného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva vedy, vedy, výskumu a športu

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss/

a jeho aktualizáciou zo dňa 20. apríla 2020

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

V prípade nejasností ohľadom získavania podkladov a spôsoboch hodnotenia sa môžete informovať priamo u vyučujúcich jednotlivých predmetov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Všetky predmety okrem telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej výchovy a technickej výchovy budeme klasifikovať na konci školského roka známkou. Do hodnotenia budú zahrnuté známky získané pred vznikom mimoriadnej situácie a podmienkou k záverečnému hodnoteniu bude aj vypracovanie zadávaných úloh, projektov, ... počas mimoriadnej situácie.

V prvom ročníku budeme priebežné a záverečné hodnotenie realizovať len slovným hodnotením.