Obnova školského vyučovania pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ

Picture-Taker-hUsugs
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 04. 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých žiakov 8. a 9. roč. ZŠ.

https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf

Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v COVID automate v III. stupni varovania a manuálu „Návrat do škôl“.

https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

Účasť žiakov 8. a 9. roč. ZŠ na prezenčnej forme vzdelávania je podmienená negatívnymi testami aspoň jedného zákonného zástupcu a žiaka, ktoré nemôžu byť staršie ako 7 dní alebo predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 19. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópie potvrdení o vykonaní testov alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID 19, ktoré mu budú po kontrole údajov vrátené.

Žiak vstupuje do budovy školy s prekrytím horných dýchacích ciest -  respirátorom, ktorý je povinný nosiť počas celého pobytu v škole. Odporúčame zabezpečiť žiakom aj náhradný respirátor, príp. rúško.

Prvý týždeň bude adaptačný, zameraný na opätovnú socializáciu žiakov, opakovanie a upevňovanie učiva.

Školské stravovanie je v prevádzke.

Žiaci 5. až 7. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie