Krajské kolo CO

Picture-Taker-poYs26
Dňa 22. 05. 2018 sa v priestoroch areálu školy a v obci na jednotlivých stanovištiach uskutočnilo overovanie teoretických vedomostí a praktických zručností z civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, poskytovania prvej pomoci a hasenia malých požiarov. 11 najlepších družstiev Žilinského kraja tvorili žiaci z jednotlivých okresov. Tí najlepší postúpili do celoslovenského kola. Súťaž prebehla v súlade s propozíciami a organizačným poriadkom. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto súťaže.