Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 8.11.2020

Picture-Taker-oiVeYB
Základné princípy:

1. Pozitívne testovaná osoba: celá domácnosť zostáva v povinnej 10-dňovej domácej izolácii, zákonný zástupca informuje lekára (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, podľa § 1 vyhláška č. 15 ÚVZ). Zákonný zástupca zároveň oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
2. Negatívne testovaná osoba: je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až potom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
3. Netestovaná osoba: Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy a materskej školy.
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2.
4. Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2.


Úplné znenie Usmernenia MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

Príloha 3: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17856.pdf