Komparo

Picture-Taker-ro26dD
Dňa 15. novembra 2018 sa zapoja žiaci 9. ročníka do testovania z matematiky a slovenského jazyka. Prípravné testovanie žiakov z matematiky overí ich získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v matematike (čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy) ako aj v slovenskom jazyku (čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky). Po absolvovaní testovania každý žiak získa spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát, ktoré budú súčasťou ďalšej prípravy na Testovanie 9, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019. Podrobnejšie informácie o Kompare sú uvedené na webovom portáli: www.komparo.sk.