Práva dieťaťa, prevencia kyberšikany

Picture-Taker-duRr47
Dňa 13. júna 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na práva dieťaťa a prevenciu kyberšikanovania. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s právami dieťaťa a zameral sa hlavne na kyberšikanovanie ako na novodobú formu agresie a jeho prevenciu. Autentickými príbehmi zo života a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí a internetu.

Fotogaléria