Vedomostné a súťaže

Picture-Taker-nbqsZi
Najdôležitejším faktorom edukačného procesu je príprava žiakov na život tak, aby dokázali svoje nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti uplatniť v rôznych sférach spoločenského, kultúrneho a športového života. Prínosom pre ich osobnostný a profesijný rozvoj sú rôzne súťaže a olympiády, ktoré im poskytujú spätnú väzbu o ich pripravenosti na spĺňanie náročných kritérií v pokračovaní v ďalšom štúdiu. V skratke uvádzame vedomostné súťaže, ktoré sa uskutočnili na našej škole od septembra do decembra 2019:

1. Testovanie 5
2. Komparo - žiaci 8. roč. si overili svoje vedomosti a z predmetov SJL, MAT, BIO a GEO a žiaci 9. roč. zo SJL a MAT,
3. Expert Geniality Show zahŕňala témy: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy, z ktorých si žiaci mohli vybrať dve témy.
3. Všetkovedko
5. Pytagoriáda
6. Ypsilon – slovina je hra