Oznam + rozvrh hodín

Picture-Taker-AGtkC0
Vážení rodičia,

opäť sa nachádzame v náročnom období, ktoré potrebujeme spoločnými silami zvládnuť, a preto Vás žiadame o vzájomnú spoluprácu, nakoľko zodpovedne pristupujeme k napĺňaniu výchovno-vzdelávacích cieľov aj počas tejto mimoriadnej pandemickej situácie. V žiadnom prípade od Vás neočakávame, aby ste svojim deťom vypracovávali úlohy, projekty,... boli s nimi prítomní počas online vyučovacích hodín. Po prvých skúsenostiach s online vyučovaním (od 26.10.2020 do 29.10.2020) Vám chceme poskytnúť nasledujúce, veľmi dôležité informácie, ktoré sú pre plynulý a nerušený priebeh online vyučovania záväzné:
1. Účasť žiakov na online hodinách je povinná, ak sa žiak vopred neospravedlní, alebo neodôvodní svoju neúčasť vyučujúcemu danej hodiny, príp. triednej učiteľke, učiteľovi – navrhujeme žiakovi udeliť neospravedlnenú hodinu. Online výučbu realizujeme podľa rozvrhu (viď príloha) a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
2. Ak žiak bude bezdôvodne ignorovať dištančné vzdelávanie – vyučujúci môže navrhnúť komisionálne preskúšanie žiaka.
3. Počas online vyučovania je žiakom zakázané vytvárať zvukové, obrazové a audiovizuálne záznamy z priebehu online vyučovacích hodín a zverejňovať ich. Akékoľvek iné formy zneužitia, poskytnutie prístupu do komunikačnej platformy cudzím osobám, hranie nebezpečných počítačových hier bude považované za hrubé porušenie školského poriadku a žiakovi bude navrhnutá znížená známka zo správania.
4. Žiaci budú počas dištančného vzdelávania slovne, ústne aj písomne hodnotení. Taktiež budeme rozvíjať a podporovať sebareflexiu a sebahodnotenie žiakov.

Ak ešte stále máte problémy s technickým vybavením, môžete nás kontaktovať prostredníctvom triednych učiteliek, triedneho učiteľa, nájdeme spoločné riešenie.

Želáme Vám dostatok síl a pevné zdravie!

Príloha: Rozvrh hodín