Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude v čase mimoriadnej situácie po dohode so zriaďovateľom prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

Ponúkame Vám na výber z dvoch možností spôsobov zápisu:
  1. V najbližších dňoch Vám bude poštou doručená prihláška na zápis dieťaťa. Prihlášku vyplňte a spätne odošlite na adresu školy: ZŠ s MŠ Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 alebo ju môžete osobne vložiť do pripravenej schránky v škole pri hlavnom vchode do 20. 04. 2020.
  2. Prihlášku si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail školy: zssmskolarovice62@gmail.com. O tom, že sme Vašu prihlášku prijali prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom Vás budeme včas informovať. Do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Vás vyzveme na zdokladovanie potrebných dokumentov – rodný list dieťaťa, predloženie občianskeho preukazu a v prípade záujmu zaplatenie poplatku za nákup učebných materiálov a prvej knihy potrebných do 1. roč.

Ak budete žiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, prihlášku vyplňte a doručte do školy vyššie uvedeným spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje. Najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania predložíte písomnú žiadosť o odklad PŠD spolu s povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti.
Ak ste žiadali minulý rok pre svoje dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok a rozhodnutím RŠ Vám bolo v plnom rozsahu vyhovené, je potrebné, aby ste prihlášku opäť vyplnili a doručili na adresu školy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

So želaním pevného zdravia, Mgr. Stanislav Klimo - riaditeľ školy

Prihláška k zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021
Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky