Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 12. 01. 2016 sa v Centre voľného času v Bytči konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 8. ročníka Roman Bukovan, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 2. mieste. Pri preverovaní komunikačných činností a stratégií ( počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav) získal 90 bodov (max.100 bodov), čím preukázal vynikajúce všeobecné a komunikačné jazykové kompetencie nadobudnuté cestou kreatívneho osvojovania si základov nemeckého jazyka, nielen na hodinách nemeckého jazyka, krúžku NEJ, ale aj aktívnym sledovaním zábavných programov a hier s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

Srdečne blahoželáme!