Organizácia, podmienky výchovy a vzdelávania od 15. júna do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia,
na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR informovalo o ďalšom postupe pri prevádzkovaní základných škôl do konca školského roka 2019/2020:

1. Hlavnou zmenou je, že žiaci nemusia byť delení na skupiny po 20.
2. Ranný filter s meraním teploty je iba odporúčaním.
3. Nie sú zakázané besiedky a iné, najviac jednodňové podujatia, avšak je potrebné dodržiavať opatrenia ÚVZ SR.
4. Hygienicko - epidemilogické opatrenia školy, povinnosti zákonného zástupcu, podmienky na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia zamestnancov a žiakov školy, stravovanie zostávajú nezmenené a naďalej platné.
5. Obnova vyučovania pre žiakov 6. - 9. roč. začne v pondelok 22. júna 2020. Z dôvodu záverečnej klasifikácie odporúčame všetkým žiakom uvedených ročníkov nastúpiť do školy. Prváci budú hodnotení slovne, žiaci 2. - 9. ročníka budú mať dosiahnuté výsledky z prezenčného a distančného vzdelávania hodnotené známkou, okrem výchovných predmetov.
6. Vyučovanie v 6. - 9. ročníku budeme realizovať od 22. júna do 25. júna 2020 podľa platného rozvrhu hodín v jednotlivých ročníkoch. Vyučovanie ukončíme každý deň piatou vyučovacou hodinou - o 12:00 hod.
7. 26. a 29. júna 2020 zabezpečia triedni učitelia plynulé odovzdávanie a preberanie učebníc, úpravu tried, kabinetov a areálu školy.
8. 30. júna 2020 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020.
9. Cieľom obnovy vyučovania nebude len vzdelávanie, ale aj posilnenie vzájomnej dôvery, rešpektu a medziľudských vzťahov medzi vyučujúcimi a žiakmi školy.