Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

Picture-Taker-8gLrBH
Vážení rodičia,

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční od 01.04.2021 do 09.04.2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Prihlášku, ktorú uvádzame v prílohe, si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail školy zssmskolarovice62@gmail.com, prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s MŠ Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62, alebo ju odovzdajte do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy školy.

O tom, že sme Vašu prihlášku prijali prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom Vás budeme písomne informovať.

Ak ste predchádzajúci školský rok žiadali pre svoje dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je potrebné, aby ste prihlášku opäť vyplnili a doručili na adresu školy.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Žiadosť o poračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Žiadosť uvádzame v prílohe.

Termín doručenia prihlášky na zápis dieťaťa alebo žiadosti o pokračovanie PPV v MŠ
je od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom školského e-mailu alebo na tel. čísle: 0910 977 575

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

Mgr. Stanislav Klimo, riaditeľ školy

Na stiahnutie:

Prihláška na zápis do 1.ročníka
Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ