Aktuálne usmernenie k prijímacím skúškam

Dňa 29. apríla 2020 vydal minister školstva usmernenie k prijímacím pohovorom na stredné školy. Žiaci budú prijatí na základe kritérií, ktoré zverejní každá stredná škola do 7. mája 2020, prijímacie skúšky žiaci robiť nebudú.
Rozhodnutie o prijatí žiaka stredná škola zverejní do 29. mája 2020. Zákonný zástupca potom do 4. júna musí poslať na strednú školu záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení žiaka na štúdium (vzor tohto tlačiva nájdete na minedu.sk alebo ucimenadialku).
V prípade neprijatia žiaka na štúdium zákonný zástupca podá do 19. júna prihlášku do druhého kola. Prihlášku podáva zákonný zástupca mailom, poštou priamo strednej škole. Zoznam škôl, ktoré budú organizovať druhé kolo prijímacích pohovorov bude zverejnené do 15. júna 2020.

V prípade, že žiak nebude prijatí na žiadnu strednú školu príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

Celé znenie usmernenia: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/