Covid 19

Dobrovoľné domáce samotestovanie – výzva pre rodičov

Picture-Taker-ZIPjEP
Vážení rodičia,

na základe informácií vydaných MŠVVaŠ SR máte možnosť objednať si sadu 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Uvedená sada testov je bezplatná a určená pre každé dieťa navštevujúce základnú školu v školskom roku 2021/2022.

V prípade záujmu o antigénové testy nám od 23.8.2021 do 25.8.2021 (8:00 hod. - 13:00 hod.) zavolajte na tel. číslo: 0910 977 575 (Mgr. Stanislav Klimo, RŠ), alebo napíšte na e-mail: zssmskolarovice62@gmail.com, v ktorom uvediete meno a priezvisko dieťaťa, príp. detí, na ktoré Ag testy žiadate.

Celú informáciu ohľadom dobrovoľného samotestovania v domácom prostredí si môžete prečítať na uvedenom linku: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Obnova školského vyučovania pre žiakov 5. až 7. roč. ZŠ

Picture-Taker-dFvKKo
Vážení rodičia,

nakoľko sa okres Bytča podľa regionálneho Covid automatu nachádza v II. stupni varovania – v červenej fáze, od 3. mája 2021 obnovujeme školské vyučovanie aj pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ.

Od 3. mája 2021 pre všetky ročníky ZŠ platí:

 1. Základnou požiadavkou nástupu žiaka do školy je bezpríznakový zdravotný stav. Uvedené opatrenie prispieva k ochrane zdravia spolužiakov, zamestnancov školy a rodinných príslušníkov.
 2. Zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uvádzame v prílohe.
 3. Testy na Covid – 19, ktorými sa rodičia a žiaci doposiaľ preukazovali, nebudeme vyžadovať. Na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa testovanie mení na intervenčné, tzn. opätovné testovanie rodičov a žiakov sa môže uskutočniť v prípade vzniku podozrenia či potvrdenia ochorenia na Covid-19.
 4. Žiak sa v priestoroch školy pohybuje s povinným prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, dodržiava hygienu rúk a odstupy.
 5. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhov hodín v jednotlivých triedach tak, ako boli poskytnuté žiakom na začiatku školského roka s určitou redukciou vyučovacích hodín, ktorá bude žiakom oznámená prostredníctvom triednych učiteľov.
 6. Každú stredu po vyučovaní budeme realizovať projektové mimoškolské aktivity v kmeňovej triede bez presunu žiakov.
 7. Činnosť centra voľného času – krúžkovej činnosti neobnovujeme.
 8. Školské stravovanie a ŠKD budú v prevádzke.

Aj keď je momentálna epidemiologická situácia priaznivá, naďalej je potrebná vzájomná spolupráca, dodržiavanie a rešpektovanie všetkých opatrení, nariadení a usmernení, aby sme mohli v bezpečnom školskom prostredí realizovať výchovno-vzdelávací proces a úspešne ukončiť školský rok.

Príloha:
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Organizácia vyučovania od 26. apríla 2021

Picture-Taker-yqzgy4
Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ Vám oznamujeme, že od 26. apríla 2021 bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu nasledovná:

1. žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci 8. a 9. roč. budú pokračovať v školskom vyučovaní,

pravidlá vstupu do školy vydané pre materskú školu a základnú školu, ktoré boli aktualizované 19.04.2021, zostávajú od 26. apríla 2021 nezmenené:

https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

2. žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne z domu, nakoľko okres Bytča sa nachádza v III. stupni varovania:

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe vyhlášky č.175/2021 ÚVZ SR §2 ods.3 sa ruší povinnosť používania respirátora pre žiakov v interiéry školy. Prekrytie horných dýchacích ciest možno nahradiť použitím rúška, šatky alebo šálu. Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády SR dňa 15.04.2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021.

Obnova školského vyučovania pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ

Picture-Taker-hUsugs
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 04. 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých žiakov 8. a 9. roč. ZŠ.

https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf

Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v COVID automate v III. stupni varovania a manuálu „Návrat do škôl“.

https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

Účasť žiakov 8. a 9. roč. ZŠ na prezenčnej forme vzdelávania je podmienená negatívnymi testami aspoň jedného zákonného zástupcu a žiaka, ktoré nemôžu byť staršie ako 7 dní alebo predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 19. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópie potvrdení o vykonaní testov alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID 19, ktoré mu budú po kontrole údajov vrátené.

Žiak vstupuje do budovy školy s prekrytím horných dýchacích ciest -  respirátorom, ktorý je povinný nosiť počas celého pobytu v škole. Odporúčame zabezpečiť žiakom aj náhradný respirátor, príp. rúško.

Prvý týždeň bude adaptačný, zameraný na opätovnú socializáciu žiakov, opakovanie a upevňovanie učiva.

Školské stravovanie je v prevádzke.

Žiaci 5. až 7. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie

Zmena formy vzdelávania

Picture-Taker-XYKi7P
Vážení rodičia,

od 7. apríla 2021(streda) obnovujeme prevádzku materskej školy a školské vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 7. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie

Žiaci 1. stupňa ZŠ pokračujú od 8. marca 2021 v školskom vyučovaní

Picture-Taker-Vj8p3p
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 a na základe záznamu z rokovania krízového štábu OU Žilina zo dňa 03.03.2021 a po konzultácií s riaditeľom RÚVZ v Žiline, môžu byť od 08. marca 2021 otvorené školy v okrese Bytča. Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v III. stupni varovania Covid automatu a manuálu „Návrat do škôl“.

Z uvedeného vyplýva, že všetci žiaci 1. stupňa ZŠ môžu absolvovať prezenčné vzdelávanie v škole, nielen deti rodičov, ktorí si plnia svoje pracovné záležitosti na svojom pracovisku.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola príjme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 8. marca 2021 po príchode do školy vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a nádeje v lepšie časy.

Čestné vyhlásenie

Prerušenie školského vyučovania na I. stupni ZŠ

Picture-Taker-kzH6HU
Vážení rodičia,

riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa školy rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania na I. stupni ZŠ od 10.03.2021 do 12.03.2021 z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie Covid 19.

Žiaci I. stupňa ZŠ prechádzajú od 10.03.2021 na dištančnú formu výučby pomocou komunikačnej platformy Microsoft Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.

Školská dochádzka – informácia pre rodičov žiakov 1. až 4. roč.

Picture-Taker-w0zNaQ
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

 • im bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

Zdroj: www.minedu.sk

Zmena formy vzdelávania od 8. februára 2021

Picture-Taker-YoNhmj
Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR a uznesenia vlády SR sa mení spôsob výučby pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Od 8. februára 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre deti v MŠ a pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ podľa platného rozvrhu hodín. Pre žiakov bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni a činnosť školského klubu detí bude obnovená.

Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa ZŠ na prezenčné vzdelávanie je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, žiaci sa netestujú.

V deň nástupu žiaka na prezenčné vzdelávanie budeme vyžadovať od zákonných zástupcov vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, ktoré uvádzame v prílohe č. 8a.

Zároveň Vás žiadame o oboznámenie sa s prílohou č. 8b.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní - z domu.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Oznam pre zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov ZŠ od 18.01.2021

Picture-Taker-Grymwa
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 18. januára 2021 bude pre rodičov z kritickej infraštruktúry, prípadne pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, materská škola opäť otvorená.
Všetci žiaci základnej školy sa budú učiť naďalej dištančne – z domu, podľa rozvrhov nastavených v MS Teams.


O prípadnej oficiálnej zmene v organizácii vyučovania, Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie.

Dištančné vzdelávanie od 11.01.2021

Picture-Taker-AGTja5
Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom na nepriaznivé okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 Vás budeme priebežne informovať o aktuálnych, rýchlo sa meniacich informáciách.

Aktuálne teda platí, že žiaci 1. stupňa prechádzajú od 11.01.2021 do 15.01.2021 na dištančnú formu výučby – z domu, podľa upraveného rozvrhu, ktorý uvádzame v prílohe. O spôsoboch a forme výučby Vám budú triednymi učiteľkami poskytnuté informácie v pondelok – 11.01.2021 o 8:00 hod. cez komunikačnú platformu MS Teams alebo cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste pomohli deťom pripojiť sa na MS Teams, údaje na prihlásenie Vám boli poskytnuté už v októbri 2020.

Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 22.01.2021 podľa doterajšieho, už nastaveného rozvrhu hodín. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

O polročnej klasifikácií a hodnotení Vás budeme včas informovať. Predbežné informácie sme Vám už poskytli na web stránke školy 18.12.2020.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a porozumenie.

Príloha : Upravený rozvrh pre I. Stupeň

Zmena termínu vianočných prázdnin

Picture-Taker-Ujb2vB
Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259/4 – A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, ktoré sa uskutočnia od 21. decembra 2020 (pondelok) do 8. januára 2021 (piatok.)

Oznam

Picture-Taker-dXhFRD
Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 760 zo 4. decembra 2020 a na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy - Obec Kolárovice v spolupráci s vedením školy neobnoví školské vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Žiaci sa budú naďalej vzdelávať do 22. decembra 2020 dištančne – z domu, nakoľko nástup žiakov do školy je podmienený:

1. povinným preukázateľným otestovaním dieťaťa antigénovým testom alebo PCR testom nie starším ako 7 dní a predložením dokladu o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID – 19 pred vstupom do priestorov školy,
2. povinným pretestovaním aspoň jedného zákonného zástupcu – rodiča dieťaťa.

Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov školy je naplánovaný na 8. januára 2021 alebo 11. januára 2021. Reálny dátum nástupu žiakov do školy aj s opatreniami, zverejníme včas na webovej stránke školy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie!

Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 8.11.2020

Picture-Taker-oiVeYB
Základné princípy:

1. Pozitívne testovaná osoba: celá domácnosť zostáva v povinnej 10-dňovej domácej izolácii, zákonný zástupca informuje lekára (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, podľa § 1 vyhláška č. 15 ÚVZ). Zákonný zástupca zároveň oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
2. Negatívne testovaná osoba: je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až potom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
3. Netestovaná osoba: Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy a materskej školy.
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2.
4. Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2.


Úplné znenie Usmernenia MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

Príloha 3: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17856.pdf

Oznam + rozvrh hodín

Picture-Taker-AGtkC0
Vážení rodičia,

opäť sa nachádzame v náročnom období, ktoré potrebujeme spoločnými silami zvládnuť, a preto Vás žiadame o vzájomnú spoluprácu, nakoľko zodpovedne pristupujeme k napĺňaniu výchovno-vzdelávacích cieľov aj počas tejto mimoriadnej pandemickej situácie. V žiadnom prípade od Vás neočakávame, aby ste svojim deťom vypracovávali úlohy, projekty,... boli s nimi prítomní počas online vyučovacích hodín. Po prvých skúsenostiach s online vyučovaním (od 26.10.2020 do 29.10.2020) Vám chceme poskytnúť nasledujúce, veľmi dôležité informácie, ktoré sú pre plynulý a nerušený priebeh online vyučovania záväzné:
1. Účasť žiakov na online hodinách je povinná, ak sa žiak vopred neospravedlní, alebo neodôvodní svoju neúčasť vyučujúcemu danej hodiny, príp. triednej učiteľke, učiteľovi – navrhujeme žiakovi udeliť neospravedlnenú hodinu. Online výučbu realizujeme podľa rozvrhu (viď príloha) a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
2. Ak žiak bude bezdôvodne ignorovať dištančné vzdelávanie – vyučujúci môže navrhnúť komisionálne preskúšanie žiaka.
3. Počas online vyučovania je žiakom zakázané vytvárať zvukové, obrazové a audiovizuálne záznamy z priebehu online vyučovacích hodín a zverejňovať ich. Akékoľvek iné formy zneužitia, poskytnutie prístupu do komunikačnej platformy cudzím osobám, hranie nebezpečných počítačových hier bude považované za hrubé porušenie školského poriadku a žiakovi bude navrhnutá znížená známka zo správania.
4. Žiaci budú počas dištančného vzdelávania slovne, ústne aj písomne hodnotení. Taktiež budeme rozvíjať a podporovať sebareflexiu a sebahodnotenie žiakov.

Ak ešte stále máte problémy s technickým vybavením, môžete nás kontaktovať prostredníctvom triednych učiteliek, triedneho učiteľa, nájdeme spoločné riešenie.

Želáme Vám dostatok síl a pevné zdravie!

Príloha: Rozvrh hodín

Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR z 1.11.2020

Picture-Taker-y7fvxr
Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR z 1.11.2020

Základné princípy:

1. Pozitívny človek: Celá domácnosť zostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
2. Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
3. Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3.,4.,5.,10. a 11. november 2020. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10dní.
Úplné znenie Usmernenia MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Príloha 3: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17776.pdf

Jesenné prázdniny – zmena termínov

Picture-Taker-cHgDeu
Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 23.10.2020 v tomto školskom roku dochádza k zmene termínu jesenných prázdnin, ktoré sa uskutočnia v dňoch:
 • 30.10.2020 (piatok)
 • 02.11.2020 (pondelok)
 • 06.11.2020 (piatok)
 • 09.11.2020 (pondelok)

Organizácia vyučovania od 26.10.2020

Picture-Taker-HPntCk
Vážení rodičia,

od 26.10.2020 prebieha pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ prezenčné vyučovanie v škole podľa platného rozvrhu v jednotlivých ročníkoch. V prevádzke je aj ŠKD.

Na základe rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Žiaci 5. až 9. ročníka sa vzdelávajú dištančne bez účasti v škole podľa upraveného rozvrhu. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams a vzdelávacieho portálu bezkriedy.sk. Rozvrhy a pokyny k dištančnému vzdelávaniu dostali žiaci v piatok 23. októbra 2020.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

Picture-Taker-QvbSbP
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19 V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne: - výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave - nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy, - následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov, ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ (Zdroj: MZ SR)

Usmernenie – COVID 19

Picture-Taker-8rI6p5
Usmernenie – COVID 19

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (viď web stránka školy – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – príloha č. 2 zo dňa 31.08.2020).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.