Komparo

Picture-Taker-orNV6a
Aj v tomto školskom roku žiaci 8. a 9. ročníka preverili svoje vedomosti v oblasti matematiky, slovenčiny, dejepisu, fyziky a všeobecných znalostí v celoslovenskom testovaní KOMPARO, ktoré sa nám podarilo zorganizovať 29. apríla 2021. Žiaci tak dostali možnosť  porovnať získané zručnosti so žiakmi na celom Slovensku. Veríme, že so cťou obstoja a želáme im, aby boli čo najúspešnejší.

Komparo

Picture-Taker-ro26dD
Dňa 15. novembra 2018 sa zapoja žiaci 9. ročníka do testovania z matematiky a slovenského jazyka. Prípravné testovanie žiakov z matematiky overí ich získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v matematike (čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy) ako aj v slovenskom jazyku (čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky). Po absolvovaní testovania každý žiak získa spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát, ktoré budú súčasťou ďalšej prípravy na Testovanie 9, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019. Podrobnejšie informácie o Kompare sú uvedené na webovom portáli: www.komparo.sk.

Komparo 2017

Picture-Taker-JtgLTI
Nakoľko príprava na Testovanie 9 - 2018 je veľmi dôležitá, žiaci 9. roč., dňa 16. novembra 2017 absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slovenského jazyka. Výsledky testovania z jednotlivých predmetov, budú objektívnym meradlom aj pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy.