Príjimacie skúšky na SŠ

Je po prijímacích pohovoroch

Picture-Taker-zl8lMI
Ako každý rok, aj tento rok mali naši deviataci pred sebou neľahkú úlohu – vybrať si ďalšie smerovanie svojho štúdia. Museli zvládnuť prvú dôležitú skúšku – prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnili v termíne 3. 5. 2021 - 4. 5. 2021 a v termíne 10. 5. 2021 – 11. 5. 2021. Žiaci absolvovali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, matematiky a niektorí aj z biológie. Napriek tomu, že tento školský rok bol ovplyvnený pandémiou, a teda žiaci boli vzdelávaní dištančnou formou, všetci deviataci zvládli prijímacie skúšky úspešne.

V tomto školskom roku ukončí ZŠ 14 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí na SŠ a 12 z nich bude ďalej pokračovať v štúdiu v maturitných odboroch.

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na jednotlivé typy SŠ je nasledovné:
gymnázium: 5 žiakov – 36%
SOŠ – študijné odbory: 7 žiakov – 50%
SOŠ - učebné odbory: 2 žiačky – 14%

Všetkým žiakom prajeme aj naďalej veľa študijných úspechov.

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

Picture-Taker-RKervN
Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. februára 2021 bude prijímacie konanie žiakov 9. ročníka v našej škole riadené nasledovne:

 1. V termíne od 1. marca 2021 do 5. marca 2021 žiaci 9. ročníka oznámia písomne prostredníctvom TEAMS údaje o zákonných zástupcoch, uvedú presné názvy stredných škôl a presné názvy študijných odborov spolu s kódom študijného odboru výchovnej poradkyni.
 2. V termíne od 15. marca 2021 budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka poštou doručené vyplnené prihlášky na stredné školy. Doručené prihlášky zákonní zástupcovia skontrolujú a podpíšu. Na prihlášku sa uvádzajú údaje o oboch zákonných zástupcoch, prihláška je platná aj v prípade, že ju podpíše len jeden zákonný zástupca.

V prípade, že žiak je povinný preukázať aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, zákonní zástupcovia toto potvrdenie získajú u lekára dieťaťa. Toto potvrdenie pripoja k podpísanej prihláške a doručia do školy. Potvrdenie budete potrebovať len v prípade týchto študijných odborov:

 • 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár – 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku.
 • všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením.

 1. Podpísané prihlášky sú zákonní zástupcovia žiaka povinní doručiť riaditeľovi školy v termíne od 22. marca do 26. marca 2021. Podpísané prihlášky je možné doručiť poštou na adresu základnej školy alebo vložiť do schránky, ktorá je pri vstupe do školy.
 2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:
 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Celé usmernenie MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v priloženom linku:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/

Usmernenie k podávaniu prihlášky na strednú školu

Počas budúceho týždňa budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka doručené poštou prihlášky žiakov na štúdium na strednej škole.
Zákonný zástupca žiaka podáva podpísanú prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) do 15. 5. 2020, a to písomne poštou alebo je možné využiť schránku, ktorá je pri vstupe do školy.
Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prijímacie skúšky sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30.júna2020. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.
Rodičom a žiakom 9. ročníka odporúčame sledovať internetové stránky stredných škôl, ktoré budú tiež aktualizovať postup na vykonanie prijímacích pohovorov.
Usmernenie hlavného hygienika SR k vykonaniu prijímacích pohovorov si môžete prečítať v priloženom linku.

https://www.svs.edu.sk/subory/novinky/opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf