Projekty

Polytechnická učebňa 2021

Picture-Taker-4FfObk
Pre vyučovanie technickej výchovy škola potrebovala špeciálnu učebňu na získavanie praktických zručností pri spracovaní dreva, kovu a zostavovaní elektrických obvodov. Preto už v roku 2019 sme sa zapojili do projektu „ Budovanie polytechnických učební“ financovaných zo zdrojov EÚ, SR a obce Kolárovice. Po schválení projektu sme začali s realizáciou v októbri 2020. Najprv sme museli urobiť so zriaďovateľom výberové konanie na zhotoviteľa stavebných prác a na dodávateľa vybavenia. Koncom mája 2021 máme už stavebné práce zrealizované. V priestoroch bývalej uhoľne sa vybudovala elektroinštalácia, voda, kúrenie, obklady, vzduchotechnika, nové dvere a okno. V mesiaci jún budeme postupne dielňu vybavovať potrebným zariadením a nástrojmi. Nebude chýbať interaktívna tabuľa, hoblice, rôzne náradie na opracovanie dreva a kovu. Vyučovanie v novej učebni by sme chceli začať v septembri 2021. Veríme, že nová učebňa prispeje k skvalitneniu vyučovania na našej škole.

Vzdelávanie „Kurz prírodovednej gramotnosti“

Picture-Taker-9mozlG
V rámci projektu „Učíme sa pre život“ sa všetci vyučujúci koncom mája 2021 vzdelávali na školeniach zameraných na prehĺbenie vedomostí a zručností v prírodovednej gramotnosti. Zdokonalili sme sa pri tvorbe testov, typov testových úloh, špecifikácii úloh, riešení príkladov zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, vo vyhodnocovaní úloh a testov, prezentácii učiva s použitím interaktívnej techniky. Nové získané kompetencie učitelia prenesú do vyučovacích hodín na jednotlivých predmetoch.

Planéta Zem očami piatakov

Picture-Taker-mWv91m
Žiaci 5.A triedy spoločne vytvorili výstavu, ktorá nás preniesla do tajov vesmíru a našej „modrej“ planéty Zem. V rámci predmetu geografia a témy Planéta Zem sme sa rozhodli priblížiť všetkým ostatným žiakom, učiteľom a rodičom nekonečný vesmír a planétu Zem v ňom. Piataci na výrobu svojich projektov použili rôzne materiály a formy, pričom svoje predstavy o danej téme zhmotnili a preniesli tak slnečnú sústavu do našej školy.  

Fotogaléria

Záchrana som ja

Picture-Taker-CeyKCy
Je celoslovenský projekt neziskovej organizácie Falck a Nadácie Alianz, ktorý sa zameriava na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci a aktívne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Na vyučovacích hodinách biológie, zdravotníckom krúžku a účelových cvičeniach sa aktívne venujeme otázkam prvej pomoci. Výsledkom celoročnej prípravy sú popredné umiestnenia žiakov v zdravotníckej súťaži. Tentokrát sme sa rozhodli, že sa zapojíme aj do projektu „Záchrana som ja". Žiaci 2. roč. pod vedením p. uč. Klimovej vytvorili básničku s názvom „Nepozorný Mirko", ktorú ilustráciami doplnila žiačka 3. roč. Sofinka Risová. Aj prostredníctvom literárnej tvorby žiaci dokážu poskytnúť prvú pomoc, zachrániť život.

Fotogaléria

Záložka pre školy

Picture-Taker-gQ9K6T
V mesiaci október sa všetci žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Záložka pre školy, ktorú organizuje Slovenská národná knižnica. Spoločne na hodinách čítania, výtvarnej výchovy a slovenského jazyka pripravili viac ako 182 knižných záložiek. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami a výsledkom ich snahy boli naozaj rozmanité, nápadité, farebné záložky, ktoré sú potrebné pre každého čitateľa. Ich práci pomáhala nielen láska ku knihám, ale aj snaha vytvoriť niečo pre iných – záložky totiž pripravili pre žiakov vybranej školy vo Veľkom Krtíši. Na oplátku dostali záložky vytvorené deťmi v tejto družobnej škole. Do tohto podujatia sa naša škola zapojila po prvýkrát, ale veríme, že nie naposledy.

Fotogaléria