Výberové konania

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Kolároviciach

Obec Kolárovice

v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kolárovice


Viac informácií nájdete v príloženom súbore